Voor vragen & advies
085-0186533
You do business, we connect

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

  • FinanceConnect B.V.: een besloten vennootschap naar Nederlands recht.
  • WebsiteFinanceConnect.nl.
  • Bezoeker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op enigerlei wijze toegang verschaft tot de website van FinanceConnect B.V.
  • Financiële dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die middels een abonnement diensten afneemt van FinanceConnect B.V. bestaande uit een profiel op de Website van FinanceConnect B.V.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers die zich op enigerlei wijze
toegang verschaffen tot de website.

2.2          Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle financiële dienstverleners die diensten afnemen van FinanceConnect B.V.

2.3          Deze algemene voorwaarden zijn tot slot van toepassing op alle andere rechtsverhoudingen van FinanceConnect B.V. met derden.

Artikel 3: Wijzigingsbeding

3.1          FinanceConnect B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) besproken met degene waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 4: Algemeen

4.1          FinanceConnect B.V. stelt een platform op de website ter beschikking waarop basale informatie en informatie rondom financiële dienstverleners waaronder boekhouders, accountants en fiscalisten wordt verstrekt en waarop bezoekers toegang tot deze informatie hebben en reacties/meningen kunnen uitwisselen over onder andere specifieke financiële dienstverleners.

4.2          FinanceConnect B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud van de Website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In berichten geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker. De financiële dienstverleners krijgen daarbij de mogelijkheid om zich te profileren en om te publiceren op de website. De tarieven voor de diensten die FinanceConnect B.V. in rekening brengt bij de financiële dienstverleners staan vermeld op de website.

4.3          FinanceConnect B.V. geeft zelf geen financieel advies en is niet gebonden aan gedragsregels waaraan de financiële dienstverleners gebonden zijn.

4.4          FinanceConnect B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor onvolledig of onjuist advies van de financiële dienstverleners die vermeld staan op de website.

4.5          FinanceConnect B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door financiële dienstverleners ingebrachte inhoud van de website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. Deze informatie valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de financiële dienstverleners.

Artikel 5: Account bezoekers

5.1          Bezoekers hebben beperkt toegang tot de website. Voor het volledige gebruik van de website dient er een account aangemaakt te worden, zoals beschreven op de website. Voor het creëren van het account, zijn bepaalde gegevens vereist van de bezoeker. Zonder deze vereiste gegevens is het niet mogelijk om een account aan te maken. FinanceConnect B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om het aanmaken van een dergelijk account te weigeren.

5.2          De bezoeker staat er jegens FinanceConnect B.V. voor in dat de gegevens en informatie die hij of zij verstrekt compleet, naar waarheid en juist zijn. De bezoeker stemt ermee in dat FinanceConnect B.V. de verstrekte gegevens opslaat en gebruikt voor het beheer van het account.

5.3          Voor het aanmaken van een account, dient de bezoeker 18 jaar of ouder te zijn.

5.4          De bezoeker mag derden geen toegang tot zijn of haar account verlenen. De bezoeker is eindverantwoordelijk voor de wijze waarop het betreffende account, door de bezoeker zelf of een ander met of zonder zijn of haar toestemming wordt gebruikt. Dit betekent ook dat de bezoeker verantwoordelijk is voor de geheimhouding van het wachtwoord van zijn of haar account.

5.5          Beëindiging van het account gebeurt door afmelding via de website. Het account is niet overdraagbaar.

Artikel 6: Abonnement Financiële Dienstverleners

6.1          De financiële dienstverlener (hierna te noemen: ‘de afnemer’) sluit een abonnement (altijd gratis-, pro-, of enterprisepakket) af bij FinanceConnect B.V. om diensten die onderdeel uitmaken van de betreffende abonnementen, zoals omschreven op de website onder het kopje ‘Voor Finance Professionals’, af te nemen.

6.2          FinanceConnect B.V. biedt verschillende type abonnementen aan. De inhoud van elk Abonnement staat vermeld op de website.

6.3          Voor het gebruik van diensten van FinanceConnect B.V. is de afnemer een vergoeding verschuldigd aan FinanceConnect B.V.. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de afname. De abonnementen staan aangegeven onder het kopje ‘Voor Finance Professionals’.

6.4          Met uitzondering van het altijd gratis pakket, dient opzegging van een abonnement te geschieden middels schriftelijke opzegging aan het postadres van FinanceConnect B.V. (Maarssenbroeksedijk 4, 3542 DN Utrecht). Het is tevens mogelijk een abonnement per e-mail (info@financeconnect.nl) op te zeggen. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert FinanceConnect B.V. dit middels een aangetekend schrijven te doen.

6.5          Als de afnemer zijn abonnement (met uitzondering van het proefpakket) niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per e-mail opzegt, wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Bij verlenging voor onbepaalde duur, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.

6.6          De vastgestelde vergoeding voor het afgenomen abonnement is de afnemer maandelijks verschuldigd middels vooruitbetaling. Optioneel biedt FinanceConnect B.V. tevens de mogelijkheid om een periode van 12 maanden vooruit te betalen.

6.7          Bij overschrijding van de betalingstermijn, 8 dagen na factuurdatum, is de afnemer van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien FinanceConnect B.V. invorderingsmaatregelen treft tegen de afnemer die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande factuur – ten laste van de afnemer. De afnemer is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen. Wijst de afnemer een derde aan die een factuur van FinanceConnect B.V zal voldoen, dan blijft de afnemer te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk.

6.8          FinanceConnect B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar tarieven, de invulling en de voorwaarden van de dienstverlening te wijzigen. Indien deze wijzigingen naar inschatting van FinanceConnect B.V. voldoende significant zijn, zal FinanceConnect B.V. de afnemer daarvan op de hoogte brengen.

Artikel 6.1: Extra diensten voor afnemers: Website service

6.1.1        FinanceConnect B.V. biedt optioneel website service aan. Website service wordt aangeboden in twee vormen, namelijk: one-pager of complete website. De inhoud van beide pakketten is voor afnemers te bekijken via hun persoonlijke profiel. Voor website service worden vaste tarieven gehanteerd. De tarieven voor website service zijn als volgt: 
1. One-pager: €175 exclusief B.T.W. voor afnemers met een free pakket.
One-pager: € 100 exclusief B.T.W. voor afnemers met een pro- of enterprise pakket.
2. Complete website: € 400 exclusief B.T.W. voor afnemers met een free pakket.
Complete website: € 250 exclusief B.T.W. voor afnemers met een pro- of enterprisepakket.

6.1.2        FinanceConnect B.V. hanteert hostingkosten voor afnemers met een free pakket. De kosten voor hosting bedragen € 5 exclusief B.T.W. per maand. 

6.1.3        FinanceConnect B.V. levert de website inclusief alle benodigde gegevens per e-mail. Na deze e-mail heeft afnemer nog 7 dagen de tijd om aanpassingen te laten aanbrengen. Voor aanpassingen na 7 dagen worden kosten in rekening gebracht á € 60 exclusief B.T.W. per uur.

6.1.4        Na oplevering van de website dient afnemer zelf zorg te dragen voor eventuele updates. FinanceConnect B.V. is niet aansprakelijk voor fouten en gebreken die ontstaan zijn naar aanpassing(en) die door afnemer zijn gedaan.

6.1.5        Bij beeindiging van het abonnement is afnemer eigenaar van domeinnaam en website. De kosten voor hosting bedragen € 5 exclusief B.T.W. per maand. Indien afnemer wenst om gebruik te maken van een server naar eigen keuze is dit mogelijk. De verhuiscodes, bestanden en overige benodigdheden zullen in dat geval kosteloos per e-mail worden verstuurd. In dat geval komen de hostingkosten á € 5 per maand te
vervallen.

7.1          De bezoeker staat er jegens FinanceConnect B.V. voor in dat hij of zij bevoegd is om gebruik te maken van de website en om te handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

7.2          Het is niet toegestaan om zonder toestemming van FinanceConnect B.V. een of meerdere gedeelte(s) van de website te wijzigen, bewerken, kopiëren, of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot gegevens van FinanceConnect B.V. en/of gebruikers, de onderliggende technologie en functionaliteit van de website en de door FinanceConnect B.V. getroffen beveiligingsmaatregelen.

7.3          Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, mogen de activiteiten die de bezoeker verricht in verband met de website in ieder geval niet:

  1. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. inbreuk maken op de rechten van FinanceConnect B.V. of derden, waaronder auteursrechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot bescherming van privacy;

III. naar mening van FinanceConnect B.V. in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of pornografische, haat zaaiende of beledigende inhoud hebben;

  1. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
  2. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van FinanceConnect B.V. omzeilen;
  3. een commercieel karakter hebben, tenzij FinanceConnect B.V. hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegevens;

VII. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens FinanceConnect B.V. en/of een derde.

7.4          FinanceConnect B.V. behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien deze op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of enige bepaling van Nederlands recht, daarnaast behoudt FinanceConnect B.V. het recht om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.

7.5          FinanceConnect B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie, materiaal en/of gegevens zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de website te verwijderen dan wel te wijzigen en gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de website te ontzeggen. FinanceConnect B.V. is geenszins aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit mogelijkerwijs voortkomen.

Artikel 8: Content van derden

Het is mogelijk dat de website applicaties, content en FinanceConnect B.V. ten van derden en/of links naar website van derden (hierna “verwijzingen”) bevat. De opname of aanwezigheid van deze verwijzingen op de website impliceert niet dat FinanceConnect B.V. achter deze verwijzingen staat. FinanceConnect B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van verwijzingen naar derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de website. Het gebruik van deze verwijzingen is dan ook geheel op eigen risico.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

9.1          De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de bestanden en andere content op de website eigendom zijn van FinanceConnect B.V., licentiegevers en/of gebruikers van FinanceConnect B.V. en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en octrooien.

9.2          Het gebruik van de website is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden en op de website is beschreven.

9.3          Informatie die door huidige, toekomende en/of voormalige gebruikers van de website op de website is geplaatst, kan door FinanceConnect B.V. te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van FinanceConnect B.V. als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.

9.4          FinanceConnect B.V. verleent een beperkt en persoonlijk recht om de bestanden en informatie die op de website ter beschikking worden gesteld te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens of enige andere content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij FinanceConnect B.V. of de desbetreffende rechthebbende daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

9.5          De gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van FinanceConnect B.V. of derden. De gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Daarnaast is het niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid/Vrijwaring

10.1       De website van FinanceConnect B.V. en de daarin opgenomen informatie worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ontwikkeld.

10.2       Informatie die via de website wordt verspreid is slechts informerend van aard, FinanceConnect B.V. aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen, beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

10.3       FinanceConnect B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op de website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In berichten geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

10.4       FinanceConnect B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen en of plaatsen van berichten op deze website en activiteiten die hieruit voortvloeien. Indien nodig zullen wij bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Na het plaatsen van een bericht op de website heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen, het is wel mogelijk een mening te verwijderen door een e-mail te sturen naar support@FinanceConnect.nl. Een mening zal in ieder geval worden verwijderd indien deze in strijd is met de disclaimer, de FinanceConnect B.V. Huisregels, de algemene voorwaarden of enig ander reglement wat opgesteld is door FinanceConnect B.V.

Artikel 11: Klachten

 11.1      Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij FinanceConnect B.V. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd door FinanceConnect B.V.

Artikel 12: Geldigheid bepalingen

12.1       Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen waarmee, zover als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1       De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

13.2       De uit die rechtsverhouding voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan en beslist door de rechtbank Midden-Nederland.

Artikel 14: Overdraging Website

In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van FinanceConnect B.V. worden overgedragen aan een derde, heeft FinanceConnect B.V. het recht om de content van de website, inclusief de door de gebruikers van de website verstrekte gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen.

Vind een professional

Professionals uitgelicht

Bureau Henk Dijkman
365Accounting
Jansen Financieel Beheer en Belastingadvies